Ältens Fiskeklubb, startsida

5. Långbrygga och skärmbassäng i Kasbyviken

Ältens Fiskeklubb arbetar för att öka tillgängligheten till Ältasjöns allmänna stränder. I det syftet lanserade klubben år 1996 idén att anlägga en "fiskebank" i Kasbyviken, något som skulle öka tillgängligheten för sportfiske från land och som även andra än sportfiskare kan ha glädje av och som samtidigt skulle dämpa tillflödet av förorenat ytvatten från motorvägen till Ältasjön.

Stockholm Vatten har i maj 2008 färdigställt en s.k. skärmbassäng i Kasbyviken. Syftet med anläggningen är att skydda Ältasjön från föroreningar i trafikdagvattnet från Tyresövägen. Skyddsanordningen består av flytbryggor med nedhängande duk från ytan till bottnen. Innanför flytbryggan ligger länsar med dukar för att styra vattenflödet. Bryggan är utformad så att den också är en förbindelse för gående mellan Älta (i Nacka kommun), på den östra sidan, och Lilla Kasby (i Stockholms kommun) på den västra sidan av Kasbyviken. Vid Stensö, på Ältasidan, har en helt ny fast anslutningsbrygga byggts. Vid Lilla Kasby utgör den gamla bryggan, efter helrenovering, anslutningsbrygga.

Klubben ställer sig mycket positiv till anläggningen. Funktionsmässigt överensstämmer den väl med den av klubben lanserade ”Fiskebanken”. Från bryggorna, vars totallängd är ca 250 meter, går det bra fiska. Passande nog så öppnades bryggan för allmänheten samma dag som klubbmästerskapet i mete gick av stapeln, något som utnyttjades av flera deltagare. Anläggningen med flytbryggor visas på Nacka kommuns webbsida.

Klubbens förslag till "fiskebank" från 1996:

Vid Kasbyviken utgör motorvägen strandlinje. Om man skär av Kasbyvikens inre del med en utfylld bank (ca 30 meter ut) får man ett underlag för att anlägga en sjönära gång-, cykel- och barnvagnsförbindelse mellan Stensö och Kasby. På Kasbysidan kan denna förlängas i ett sjönära läge fram till Kasbyvägen och den befintliga gångvägen runt Ältasjön. På Stensösidan kan likaså en gångväg anläggas i sjönära läge fram till Stensövägen. Den avskurna delen av Kasbyviken förvandlas till träskmark med högvuxen frodig buskvegetation, vilken åtminstone visuellt avskärmar motorvägen. Förhoppningsvis sker i detta träsk en viss rening av det ytvatten som rinner ut i viken.

Ältens Fiskeklubb, startsida