Ältens Fiskeklubb, startsida

3. Fisket i Ältasjön

Fiskerätten i Ältasjön är bunden till vissa fastigheter. En del av dessa fastigheter har egna, klart avgränsade, vattenområden. Andra fastigheter har andelar i samfällda vattenområden. Fiskerättsägarna, ca 27 st, utgöres av Stockholms stad, Nacka kommun, ett fastighetsbolag samt ett antal fysiska personer med villafastigheter i Kolarängen.

År 1994 slutfördes (efter ett initiativ av Nacka kommun) bildandet av ett fiskevårdsområde omfattande hela Ältasjön. För förvaltning av fiskevårdsområdet bildades samtidigt ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING (Fvof), i vilken samtliga fiskerättsägare är medlemmar. Fiskerättsägarna kallas varje år till fiskestämma för beslut enligt Fvof:s stadgar. Fvof:s syften enligt stadgarna är

Fvof:s roll kan sägas vara att tillhandahålla fiskerätten och att ha huvudansvaret för fiskevården.

Tack vare bildandet av fiskevårdsområdet finns numera förutsättningar för att bedriva en medveten fiskevård i Ältasjön.

Reglerna för fiskets bedrivande finns fastlagda i en fiskeplan. För de fiskerättsägare som är fysiska personer gäller fritt fiske inom vatten som tillhör den egna fastigheten eller det egna skifteslaget. För fiske i annat vatten och för allmänheten gäller "Sportfiskekortet", med de regler som är förenade med detta.

Fvof har tillsammans med Föreningen Rädda Ältasjön initierat bildandet av ÄLTENS FISKEKLUBB, vilken i motsats till Fvof är en öppen förening, där alla som är mer eller mindre intresserade av fiske kan vara med.

Ältens Fiskeklubb, startsida